english
درباره ما

تامین و عرضه

تامین و عرضه

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي در دو بخش نفت و گاز و همچنین نیروگاهی ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮیان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮه ­اي از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺮﻓﻪاي را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ در دو ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:

 • ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺻﻠﯽ و اورﯾﺠﯿﻨﺎل و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻓﺮﻋﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی روﻟﺰ روﯾﺲ

Avon 1533, 1534, 1535 & Olympus

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ: .SGT100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 & V94.2

ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر: 10MV2A type

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻮوﭘﯿﮕﻨﻮﻧﻪ

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ: MS1002, MS5001, MS5002 C & D

مدل های کمپرسور: BCL type & Reciprocating types

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

GE10-2, Frame 5, Frame 6, Frame 9

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی آﻟﺴﺘﻮم

GT13D

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮﻟﺰر

S1, S3, S7

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی موتورسیچ

AI-336-2-8 و D-336-2

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی زورﯾﺎ

DU80, DG90, DJ59

کمپرسور SUMY

تعمیرات اساسی و نگهداری

تعمیرات اساسی و نگهداری

در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ، آموزش و جذب ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﮑﻨسینﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﺑﺎزرﺳﺎن، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده است.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین آلات دوار و داراي ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از ﺳﻮي وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی دوره ای
 • ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎز راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داغ ﺗﻮرﺑﯿﻦ
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
 • ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاری در دست دارد. ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺎزی و ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ:

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻮوﭘﯿﮕﻨﻮﻧﻪ

ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ: MS1002, MS5001, MS5002 C & D

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ

GE10-2, Frame 5, Frame 6, Frame 9

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی روﻟﺰ روﯾﺲ

Avon 1533, 1534, 1535 & Olympus

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ

SGT100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 (Level A, B, C)

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ - راﺳﺘﻮن

TA, TB & TD Series, EM85

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻮﻻر

Saturn, Centaur, Mars, Taurus

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی زوریا

DU80, DG90, DJ59L2

توربین های موتورسیچ

AI-336-2-8 و D-336-2

طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ایفا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ می دﻫﺪ:

 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
 • آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﻣﻮدال
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ CFD ﺣﺮاراﺗﯽ-ﺳﯿﺎﻻﺗﯽ

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ساخت و تولید

ساخت و تولید

قطعات اصلی و سیستم های جانبی

در شرکت فناوران تجارت پویا قابلیت طرح ریزی و ساخت و تولید قطعات و تجهیزات با تکنولوژی بالا وجود دارد.

برای این منظور شرکت فناوران تجارت پویا هم از امکانات و توان داخلی و هم از شرکا و تامین کننده های خارج از ایران بهره می گیرد و در تمامی طول فرآیند تولید و ساخت قطعات به صورت پیوسته بر روی آن نظارت دارد.

در پروژه های انجام گرفته شده توسط شرکت فناوران تجارت پویا، این شرکت موفق به ساخت و تولید طیف وسیعی از قطعات پیچیده و با تکنولوژی بالا گردیده است.

در این میان می توان به قطعات با تکنولوژی بالا نظیر: ایمپلرهای توربواکسپندرها، پره های ثابت و متحرک توربین ها، روتور میکرو توربین ها و مجموعه گیربکس توربین های پرسرعت اشاره کرد.

واحد ساخت و تولید شرکت فناوران تجارت پویا همچنین قابلیت ارائه خدمات ساخت و تولید در بخش های زیر را دارد:

 • تامین و عرضه متریال های خام مخصوص
 • برنامه ریزی تولید
 • ساخت سریع پیش نمونه و ابزار مخصوص
 • ماشین آلات چند محوره
 • بالانس کردن
 • پوشش های محافظ و پولیش
 • ورق کاری

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ (LTSA)

ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوران ﺗﺠﺎرت ﭘﻮﯾﺎ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي آن می داﻧﺪ، ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ و ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ دارﻧﺪ.

ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:

 • ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاریﻫﺎی دوره ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی شده و اضطراری
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
 • تأمین قطعات اصلی توربین ها
 • اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری آﻧﻬﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:

 • ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ
 • ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 • ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاری ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و در ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ
 • آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
 • رﻓﻊ ﻋﯿﻮب و ﻣﺸﮑﻼت

ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﻮر ﻗﺮاردادی از اﺑﺘﺪای اﻣﺮ
 • ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد
 • ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ
 • ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮاردادی
 • ﻃﺮف ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ و واﺣﺪ در اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و اﯾﻤﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، وﻗﻔﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ
 • ﺧﺪﻣﺎت ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 • ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻫﺎ و وﻗﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه از ﻟﺤﻈﻪ اﻋﻼم و ﻫﺸﺪار